CITIZEN CITIZEN MACHINERY ASIA CO., LTD. Contact Us.

CSR  >  CSR - Activity.

CSR - Activity - มอบของให้สาธารณสุขจังหวัดอยุธยา.ABOUT US

การที่คนเราจะเดินไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้นั้น เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “ทาง” เพื่อที่พวกเราทุกคนจะสามารถเดินไปสู่เป้าหมายด้วยกันได้อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และมีความสุขร่วมกัน เราจึงมีหนทางที่เป็นแบบฉบับของเราเอง พวกเราเรียกสิ่งนั้นว่า “CMA Way