CITIZEN CITIZEN MACHINERY ASIA CO., LTD. Contact Us.

Corporate Info > Core Value


QCDT DARE TO DO 2021.


ABOUT US

การที่คนเราจะเดินไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้นั้น เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “ทาง” เพื่อที่พวกเราทุกคนจะสามารถเดินไปสู่เป้าหมายด้วยกันได้อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และมีความสุขร่วมกัน เราจึงมีหนทางที่เป็นแบบฉบับของเราเอง พวกเราเรียกสิ่งนั้นว่า “CMA Way